Ászf

Hatályba lépés időpontja: 2019.11.15.

I. Általános rendelkezések

A Targonca Trade 2000 Kft. (a továbbiakban: TT2000 Kft.) szállítási és karbantartási feltételei valamennyi szerződésre vonatkozik, annak mellékletét képezi. A TT2000Kft. jelen szerződéses feltételeket az üzleti partnerei tudomására hozza, azoktól csak közös megegyezéssel térhetnek el. Amennyiben a megkötött szerződés egy része érvénytelen, ez az egész szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek az érvénytelen rész nélkül a szerződést nyilvánvalóan nem kötötték volna meg.

II. Eladási feltételek

Paritás: Amennyiben ettől eltérően nem állapodnak meg, teljesítés helye az Vevő székhelye (telephelye) [továbbiakban: telephely]. Amennyiben Vevő igényli, akkor az erre irányuló külön megállapodás szerint a teljesítés helye a főszabálytól eltérően az Eladó ajkai telephelye (8400 – Ajka, Ipari Park 5703/2 hrsz). Az átadás – átvételi eljárás során az Eladó átadja a termék teljes dokumentációs csomagját. Vevő köteles a megrendelt gépet az Eladó által szerződésszerűen jelzett időpontban átvenni. A targonca(ák) TT2000 Kft. telephelyére történő beérkezését követően az Eladó értesíti a Vevőt a gép(ek) átvételének időpontjáról és a teljesítéssel kapcsolatos körülményekről. Az értesítést (készre jelentést) követően az Eladó jogosult 5 munkanapon belül a Vevő telephelyére leszállítani és az ellenértékét a Vevő felé kiszámlázni. Kárveszély az átadás-átvétellel átszáll a Vevőre. A szállítási költség Vevőt terheli, azt a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. Szállítási költség: amennyiben külön megállapodás nem történik 400Ft + áfa / km. Kiszállítás kizárólag az aláírt eredeti Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolgok határidős adásvételi szerződés visszaérkezését követően lehetséges. Szállítási határidő: amennyiben külön megállapodás nem történik, a szerződés aláírását és a megállapodott vételár előleg Eladó bankszámlájára való beérkezést követően 16 héten belül. A TT2000 Kft. a szállítási határidőt tájékoztató jelleggel közli. Amennyiben az így közölt határidőtől számított 3 héten belül az áru az Eladó telephelyére beérkezik, a szállítási határidőt megtartottnak kell tekinteni. A szállítási határidő meghosszabbodik, ha annak a teljesítése az Eladó részéről elháríthatatlan akadályba ütközik (vis major), erről a körülményről azonban az Eladó a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Eladó jogosult az előszállításra. Amennyiben a felek megállapodása szerint a főszabálytól eltérően a teljesítés helye az Eladó telephelye, és a termék elszállítását a Vevő vagy megbízottja végzi, akkor a Vevő köteles gondoskodni a fuvarozás jogszerű feltételeinek megteremtéséről ideértve de nem kizárólag az okmányok kitöltését, regisztrációt [például EKÁER].

III. Fizetési feltételek

Az árat a szerződő felek kölcsönös áralku és egyeztetés után állapították meg. A szerződésben foglalt ár az áru ellenértékének a szerződés napján hatályos MNB hivatalos (https://mnb.hu/arfolyamok) USD / EUR (deviza) árfolyamán számított összege, amelyet forintban közöl Eladó a Vevővel. Az ár nem tartalmazza a szállítás, csomagolás, posta, biztosítás és egyéb járulékos költségeket. Amennyiben a kifizetés (teljesítés) napján hatályos MNB USD / EUR (deviza) eladási árfolyama 1%-ot meghaladóan emelkedik a szerződés napján hatályos árfolyamhoz képest, a TT2000 Kft. jogosult a megemelt árat – mint megállapodott árkülönbözetet – leszámlázni. Vételár fizetési határideje: amennyiben külön megállapodás nem történik, rendeléstől legkésőbb 8 napon belül a vételár 20%-a (vételár előleg), a fennmaradó rész az áru átvételének napja. Késedelmes fizetés esetén a késedelem idejére járó, a késedelembe esést megelőző naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamatnak (amennyiben a vételár idegen pénznemben került meghatározásra, akkor a kibocsátó jegybank által meghatározott mértékű alapkamatnak) 8(nyolc) százalékponttal növelt értékét kell megfizetni az Eladó felszólítása nélkül is [Ptk. 6:155. §], amely, mint késedelmi kamat felszámolásra kerül. Amennyiben a Vevő előleg bekérő alapján a vételár egy részét vagy egészét a leszállítást megelőzően egyenlíti ki, úgy az Eladó előlegszámláját utólag megküldi a Vevő részére. Teljesítés napi számlát az Eladó a targonca leszállítását követően, vagy azzal egy időben juttatja el a Vevőnek.

IV. Garanciális és karbantartási feltételek

A TT2000 Kft. az általa forgalmazott termékekre időtartamra, vagy üzemórában (attól függően, melyik következik be előbb) meghatározott garanciát, ill. az átadás napjától javítási és karbantartási kötelezettséget vállal. A garanciális felelősség akkor áll fenn, ha a Vevő a terméket rendeltetésszerűen használja és a kötelezően elvégeztetendő garanciális szervíz ellenértékét szerződésszerűen megfizeti. Nem rendeltetésszerű a használat akkor sem, ha nem a feladatnak megfelelő gépet használnak. A Eladó garanciális kötelezettségét a Garancia Füzet alapján vállalja. Garanciális meghibásodás esetén a TT2000 Kft. térítésmentesen végzi el a gép javítását. Kizáró körülmény a jótállási idő lejárta, ill. a garanciális jogosultság megvonása. A Vevő elveszti a garanciát, ha a terméken az ellenőrző szemlét nem kéri, vagy azon olyan javításokat eszközöl, amelyhez a TT2000 Kft. nem járult hozzá. A garanciális kötelezettség megszűnik akkor is, ha a karbantartást Eladó a Vevő visszautasítása miatt nem végezheti el. A Vevő köteles a termékre a garanciális időn belül a kezelési és karbantartási utasításban meghatározott üzemóránként (átadási lapon is fel van tüntetve) de legalább félévente az Eladótól a várható üzemszerű működéssel kalkulált esedékességet megelőző 8 munkanapon belül, írásban ellenőrző szemlét kérni. A karbantartási és javítási munkák megkezdésének várható időpontjáról Eladó előzetesen tájékoztatja a Vevőt. Az Eladó a szükséges javítási és karbantartási munkákat a gyár előírása alapján, eredeti alkatrészek felhasználásával végzi. A javítási és karbantartási munkák elvégzésére kizárólag az Eladó jogosult. A szemlén végzett karbantartás és javítás anyagköltségei, kiszállási költségek és munkadíj a Vevőt terhelik. Munkavégzéshez a Vevő megfelelő munkaterületet és mosdóhelyiséget biztosít, a gépeket letisztítva, karbantartásra – javításra előkészített állapotban bocsátja Eladó rendelkezésére. A rendkívül erős igénybevételnek kitett, ill. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között üzemelő targoncák (hűtőházakban, kohók mellett) esetén a megadott karbantartási ciklusokat felére kell csökkenteni. Karbantartási díjszabások: Karbantartási, javítási óradíj: – Ft + ÁFA / óra Kiszállási általány: Ft / km / + ÁFA / alkalom Anyagköltség: A munkalapon feltüntetett felhasználás alapján. Amennyiben Eladó a Vevő hibájából a munkaterületre történő megérkezését követően nem tudja munkáját megkezdeni, jogában áll az alábbi állásidőt felszámolni. Állásidő óradíja: 8000.- Ft + ÁFA / óra. A Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatási díjakat évente felülvizsgálja és módosítsa. A karbantartási és javítási szolgáltatás fizetési határideje a teljesítést követő 8 naptári napon belül, átutalással. A munkaidőn túli munkavégzés a következők szerint érvényes: – munkanapokon 16:00 óra után történő munkavégzés esetén 50 %, – hétvégén (szombat – vasárnap) valamint ünnepnapokon 100% pótdíj kerül kiszámlázásra.

V. Egyéb feltételek

A Vevőt a határidős adásvételi szerződéstől való egyoldalú elállás joga csak az Eladó teljesítésének a felajánlásáig illeti meg. Az elállási jog gyakorlására kizárólag bánatpénz megfizetése ellenében jogosult a Vevő, amelynek mértéke a szerződésben rögzített, a Vevőt terhelő nettó ellenérték 20%-a. Amennyiben a Vevő nem fizeti ki a targonca vételár előlegét (kivéve, ha a felek más fizetési feltételekben állapodtak meg), illetve a beérkezést követően nem veszi át a targoncát, az Eladó 8 napos határidővel írásban felszólítja a Vevőt. Amennyiben a fenti határidő elteltét követően a Vevő továbbra is szerződésszegést követ el, az Eladó a Vevő szerződésszegése miatt választhat a Polgári Törvénykönyvben a szerződésszegés jogkövetkezményeire megállapított lehetőségei közül. Az Eladót ebben az esetben (választása esetén) a nettó vételár 20%-ának (minimum 300 000.-Ft) megfelelő általános kártérítés illeti meg, és a fenti összeget bizonyíthatóan meghaladó kárát is érvényesítheti. Az itt megjelölt összeg nem érthető és nem értelmezhető a meg nem fizetett összegre vetített a késedelem utáni kamat mértékét meghatározó rendelkezésnek. A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés szerinti teljes vételár kiegyenlítésig a targonca tulajdonjoga mindvégig az Eladót illeti meg. A használati joggal a Vevő rendelkezik. Az Eladót megilleti az a jog, hogy a Vevő 15 napot meghaladó nem fizetés esetén a vételár egy részének, vagy egészének jogi úton való behajtása érdekében saját belátása szerint lépéseket tegyen és a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. A vételár teljes kiegyenlítéséig köteles a Vevő gondoskodni arról, hogy a targonca ne képezze lefoglalás, végrehajtás, vagy más jogi eljárás tárgyát. Vevő az adásvétel tárgyát képező targoncát nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. A Vevő a targonca eladását, bérbeadását, vagy elzálogosítását, illetőleg bármely más módon történő elidegenítését vagy megterhelését eredményezhető valamennyi cselekménytől tartózkodni köteles. A Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén bármiféle hatósági, illetőleg végrehajtási eljárás lefolytatása nélkül tűrni köteles a targonca Eladó általi, a Vevő költségére történő leszerelését, illetve elszállítását. A Vevő már most hozzájárul ahhoz, hogy a targonca elszállítása érdekében a Eladó, illetve a megbízottja a vevő telephelyére, vagy a vevő által munkavégzés céljára használt bármely telephelyre, ahol a targonca megtalálható beléphessen és a targoncát birtokba vehesse. Ebben az esetben jelen szerződés megfelelő értelmezéssel, és megkötésre visszaható hatállyal az Eladó, mint bérbeadó, és a vevő, mint bérlő közötti bérleti szerződéssé alakul át, amelynek megszüntetése a visszavétellel, külön felmondás nélkül történik meg. Az így létrejött bérleti szerződés tárgyát a targonca képezi, bérleti díj alatt pedig az alábbi összeg értendő: A targonca napi használati díja 15 000.-HUF + ÁFA-nak megfelelő bérleti díj. Így a bérleti szerződés a targonca Eladó általi elszállításának napjával a jövőre nézve szűnik meg. Ebben az esetben a targonca el és visszaszállításával kapcsolatos költségek tényleges számla alapján a vevőt terhelik. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján keletkezett viták rendezését közvetlen tárgyalás alapján kísérlik meg. Ha az eredménytelen, úgy viták eldöntését illetően kölcsönösen alávetik magukat az Ajkai törvényszék kizárólagos hatáskörének és illetékességének, amennyiben a pertárgy értéke azt lehetővé teszi. Egyebekben a felek a Eladó székhelye szerinti Ajkai Járásbíróság hatáskörének és illetékességének vetik alá magukat. Az itt nem szabályozott kérdésekben Ptk. Rendelkezései az irányadók.

Hatályba lépés időpontja: 2019.11.15.